Our Services


Kizhi

Elakizhi

Nasyam

Udvarthanam

Navarakizhi

Pizhichil

Dhara

Nethra Dhara

Shirodhara

Sarvakaya Abhyangam

Pada/Hasta Abhyangam

Vasti

Shirovasthi

Kasti Vasti

Greeva Vasti

Mukhalepanam

Shirolepanam

Tharpanam